Aplikovaná informatika

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách. Študijný program je navrhnutý tak, aby jeho absolvent bol schopný po jeho úspešnom ukončení nastúpiť do zamestnania a realizovať sa podľa vlastných predstáv a možností trhu práce.
Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu aplikovaná informatika sú:

 • diskrétna matematika a logika,
 • teoretické základy informatiky,
 • programovanie,
 • programové a počítačové systémy,
 • tvorba počítačových aplikácií,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie,
 • diskrétna matematika (najmä základy matematickej logiky, grafy, kombinatorika a diskrétna pravdepodobnosť),
 • programovanie (najmä základné programovacie konštrukcie a techniky, algoritmy a riešenie problémov),
 • princípy a štruktúra operačných systémov a sietí,
 • architektúra počítačových systémov,
 • grafické spracovanie údajov a vizualizácia údajov,
 • základy podnikania a manažmentu,
 • použitie metód, techník a prostriedkov vývoja systémov informačných technológií v bakalárskom projekte;
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, realizovať a starať sa o komplexné systémy informačno-komunikačných technológií a robiť samostatne výskum s vysokou mierou tvorivosti. Absolvent získal hlboké znalosti v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, predovšetkým v oblasti počítačových a komunikačných sietí včítane mobilných sietí a internetu vecí s vedomím si potreby bezpečnosti prenosu dát, v decentralizácii v rámci cloud computing a v paralelizácii výpočtov umožňujúcich spracovávanie veľkých objemov dát. Ďalej získa znalosti vo webových technológiách a sociálnych sieťach s dôrazom na interakciu človeka s počítačom, ktoré mu umožnia navrhovať a využívať aplikácie informatiky vo firemnom podnikaní, prírodných a spoločenských vedách, medicíne, vo vzdelávaní, bankovníctve, priemysle a ďalších odvetviach. Absolvent
 • získa ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom,
 • nadobudne skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,
 • naučí sa kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom bude schopný zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie,
 • bude schopný vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach,
 • bude mať zažité právne, ekonomické, spoločenské a morálne súvislosti svojej profesie v jej spoločenskom koncepte,
 • bude pripravený tak na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde bude schopný participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť,
 • osvojí si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.
 • Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:

 • metódy, techniky a prostriedky návrhu systémov informačných technológií,
 • využitie nástrojov informatiky v príslušnej aplikačnej oblasti a základy tejto aplikačnej oblasti,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie.