Aplikovaná informatika

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách. Študijný program je navrhnutý tak, aby jeho absolvent bol schopný po jeho úspešnom ukončení nastúpiť do zamestnania a realizovať sa podľa vlastných predstáv a možností trhu práce.
Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu aplikovaná informatika sú:

 • diskrétna matematika a logika,
 • teoretické základy informatiky,
 • programovanie,
 • programové a počítačové systémy,
 • tvorba počítačových aplikácií,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie,
 • diskrétna matematika (najmä základy matematickej logiky, grafy, kombinatorika a diskrétna pravdepodobnosť),
 • programovanie (najmä základné programovacie konštrukcie a techniky, algoritmy a riešenie problémov),
 • princípy a štruktúra operačných systémov a sietí,
 • architektúra počítačových systémov,
 • grafické spracovanie údajov a vizualizácia údajov,
 • základy podnikania a manažmentu,
 • použitie metód, techník a prostriedkov vývoja systémov informačných technológií v bakalárskom projekte;

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:

 • metódy, techniky a prostriedky návrhu systémov informačných technológií,
 • využitie nástrojov informatiky v príslušnej aplikačnej oblasti a základy tejto aplikačnej oblasti,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie.