KEGA 012UCM-4/2021

Moderné technológie a inovácie vo výučbe sieťovej bezpečnosti

Anotácia projektu

Bezpečnosť počítačových sietí je v súčasnosti jedným z najdôležitejších problémov vyspelých informačných technológií. Význam bezpečných sietí je možné vidieť práve v krízovom období pandémie, kedy by bez počítačových sietí nebola možná značná časť aktivít v spoločnosti. V porovnaní s tradičným vzdelávaním má vzdelávanie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí svoje osobitné črty. Projekt si kladie za cieľ vybudovanie reálneho sieťového prostredia na testovanie vybraných typov sieťových útokov a ďalších aspektov sieťovej bezpečnosti, na ktorom si budú môcť študenti testovať reálne aktivity z oblasti sieťovej bezpečnosti.
Cieľom je vybudovanie platformy reálneho sieťového prostredia založenej na sieťových komponentoch, ako aj platformy založenej na nízkonákladových zariadeniach typu Raspberry Pi. Jedným z výstupov projektu bude návrh a otestovanie kolekcie praktických a experimentálnych úloh z oblasti sieťovej bezpečnosti realizovateľných v navrhnutých vzdelávacích platformách, ako aj príprava vzdelávacích materiálov podporujúcich vzdelávanie v prezenčnej aj dištančnej forme štúdia, ktoré dotvoria obraz o riešenej problematike s prepojením na prax v sieťovej bezpečnosti.

Kľúčové slová: bezdrôtové komunikačné systémy a siete, bezpečnosť IKT, edukačné programy, IP siete, vzdelávanie, sieťová bezpečnosť, didaktika informatiky

Riešiteľský kolektív


doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. (vedúci projektu)
Ing. Marek Šimon, PhD. (zástupca vedúceho projektu)
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.