Profil absolventa

Absolventi študijného programu aplikovaná informatika dokážu zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v novom storočí. Očakáva sa, že bude po nich veľký dopyt vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky v najrôznejších odvetviach.
Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa z informatických, relevantných matematických a vybratých prírodovedných disciplín, ako aj z ekonomicko-spoločenských vied. Bude rozumieť informačnému zabezpečeniu a požiadavkám priemyselných, vedeckovýskumných a servisných inštitúcií.
Pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia. Bude mať základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti z informatiky a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač.
Získa poznatky z matematiky a prírodných vied v rozsahu prvého stupňa univerzitného štúdia, základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.
Absolvent nájde uplatnenie vo výpočtových a informatických útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej a štátnej správe, vo finančníctve a poisťovníctve, v oblasti služieb, v školstve a prípadne ako samostatne zárobkovo činná osoba.
V praxi sa absolvent uplatní v odborných funkciách ako vývojár počítačových aplikácií, programátor, správca počítačových sietí, ako aj v riadiacich funkciách informatických útvarov. Absolvent bude pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, ako aj na štúdium študijného programu druhého stupňa.

Hore

Učebné plány a tútori pre jednotlivé ročníky

Učebné plány

Bakalárske štúdium: Magisterské štúdium:

Tútori pre študentov

Denné štúdium Externé štúdium * Pozn.
Výučba je realizovaná počas sobôt v rámci jednotlivých semestrov.

Hore

Rozvrhy denného a externého štúdia

Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV UCM sa nachádzajú v .
Legenda k rozvrhu
Študenti dennej formy si pred pozretím rozvrhu pozrú najskôr číslo krúžku v AIS2, do ktorého sú zaradení, napr.:kruzky
Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2
Rozvrh hodín pre externých študentov - 1. ročník
Rozvrh hodín pre externých študentov - 2. ročník
Rozvrh hodín pre externých študentov - 3. ročník
Rozpis kontaktnej výučby pre študentov externého štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV
Postup na pozretie si rozvrhu v AIS2 je tu.

V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

Prístup k manuálom AIS2

Hore

Harmonogram štúdia

Predmety

Informačné listy predmetov pre denné štúdium - BcD15

Informačné listy predmetov pre denné štúdium - BcD19

Informačné listy predmetov pre externé štúdium - BcE17 - 4 roky

Informačné listy predmetov pre denné štúdium Mgr. - MgD19 - 2 roky

Informačné listy predmetov pre externé štúdium - BcE12

Hore

Bakalárska práca

Metodické pokyny pre vypracovanie a úpravu záverečných prác na KAI

V záujme jednotného vyhotovenia a úpravy bakalárskych prác je treba, aby sa študenti pridržiavali týchto zásad:

Hore

Študentská vedecká činnosť

Účasť na výskume a aplikovaní výskumných výsledkov majú nenahraditeľnú hodnotu, pokiaľ ide o udržanie kroku s vedecko-výskumným napredovaním a štrukturalizovaním poznatkov v nadväznosti na ich praktické využívanie. Takže okrem využívania takpovediac sprostredkovaných poznatkov, obsiahnutých v domácich a zahraničných publikáciách, pracovníci katedry účasťou na vedeckých a aplikačných projektoch získavajú vedomostné pozadie, ktoré sa premieta do učebných plánov, výučby a záverečných prác.
Výsledkom je, že študenti môžu v menšom či väčšom rozsahu orientovať štúdium na perspektívu svojej zamestnaneckej praxe.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2018

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2017

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2016

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2015

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2014

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Hore

Erasmus

Výzva na podanie prihlášky na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v ak.r. 2017/2018.

Ako sa stanem Erasmus+ študentom?
Pokyny k prihlásaniu sa na mobilitu v rámci programu Erasmus+:
 • Výber univerzity - Pri výbere univerzity je potrebné zohľadniť nielen krajinu a oblasť štúdia, pre ktorú je príslušná bilaterálna dohoda uzavretá, no aj ponuku predmetov, vyučovaných na danej univerzite a požiadavky hosťujúcej inštitúcie. Je potrebné zvoliť si semester v ktorom chcete vycestovať.
  Študent môže požiadať katedrového Erasmus+ koordinátora, aby uzavrel novú dohodu s novou zahraničnou univerzitou.
 • Vyplniť prihlášku a napísať motivačný list, v ktorom uvediete krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy.


Bilaterárne dohody v rámci Erasmus+ podľa jednotlivých študijných kódov:

Computer Science:
 1. Oulu University Of Applied Sciences, School of Engineering, Fínsko. Info
 2. Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva Info
 3. Lithuania Business University of Applied Sciences, Klapeida, Litva Info
 4. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Czech Republic. Info
 5. Slezská univerzita v Opave, Faculty of Philosophy and Science, Česká republika. Info
 6. Univerzita Jana Evangelisty Purkyňe, Faculty of Education, Ústí nad Labem, Česká republika. Info
 7. Ostravská Univerzita v Ostrave, Česká republika. Info
 8. Universiteit Utrecht, Faculty of Science, Utrecht, Holandsko. Info
 9. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Bielsko-Biala, Poľsko. Info
 10. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Elblagu, The State School of Higher Professional Education, Elblag, Poľsko. Info
 11. Wysza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, Rzeszow, Poľsko Info
 12. Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii, Faculty of Mathematics and Informatics, Veliko Turnovo, Bulharsko. Info
Hore